Аб зацвярджэннi Iнструкцыя па ўлiку i захаванню бiблiятэчных фондаў у Рэспублiцы Беларусь

Приказ Министерства культуры Республики Беларусь от 28 августа 1998 г. № 300

Стр. 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

   ¦бацьку ¦ляра ¦нумар ¦назва¦  ¦замены ¦   ¦назва¦  ¦замены ¦  ¦   ¦ятэкара ----+-------+------+------+-----+----+-------+-----+-----+----+-------+----+------+-------                           Дадатак 19                        да Iнструкцыi                        па ўлiку i захаванасцi                        бiблiятэчных фондаў у                        Рэспублiцы Беларусь           Кантрольны талон для праверкi фонду              -----------------------¬             ¦17578         ¦             ¦Андраюк С.      ¦             ¦Пiсьменнiкi. Кнiгi  ¦             ¦Цана 35000 руб.    ¦             ¦Год 1997       ¦             L-----------------------                          Дадатак 20                        да Iнструкцыi                        па ўлiку i захаванасцi                        бiблiятэчных фондаў у                        Рэспублiцы Беларусь                     ЗАЦВЯРДЖАЮ                    _______________________________                    (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку,                    пасада асобы, якая зацвердзiла                    акт)                    _______________________________                         (подпiс)                    _______________________________                          (дата)                 АКТ № ____   Мы, нiжэйпадпiсаныя, старшыня камiсii па праверцы __________________                            (прозвiшча, ____________________________________________________________________           iмя, iмя па бацьку, пасада)   i члены камiсii ____________________________________________________                  (прозвiшчы, iмёны, ____________________________________________________________________            iмёны па бацьку, пасады) ____________________________________________________________________ склалi акт аб тым, што намi ў перыяд з "__" __________ 200_ г. па "__" __________ 200_ г. была праведзена праверка бiблiятэчнага фонду ____________________________________________________________________           (назва бiблiятэкi, прычына) ____________________________________________________________________ У вынiку праверкi ўстаноўлена: 1. Па ўлiковых дакументах налiчваецца ______ экзэмпляраў дакументаў. 2. Маецца ў наяўнасцi _____________________ экзэмпляраў дакументаў. 3. Недастае ___________ экзэмпляраў дакументаў на агульную суму _____________ рублёў _______________________________________________ ____________________________________________________________________            (паўтарыць суму пропiсам) 4. З выданых чытачам дакументаў не вернута ___________ экзэмпляраў. 5. Выяўлена не ўзятых на iндывiдуальны ўлiк дакументаў __________ экзэмпляраў. 6. Вывады камiсii па праверцы (аб вядзеннi ўлiку, стану ўлiковых дакументаў, аб недастаючых экзэмплярах i гэтак далей) ______________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 7. Прапановы камiсii: ______________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________   Подпiсы: Старшыня камiсii __________________ Члены камiсii: __________________         __________________         __________________                          Дадатак 21                        да Iнструкцыi                        па ўлiку i захаванасцi                        бiблiятэчных фондаў у                        Рэспублiцы Беларусь                     ЗАЦВЯРДЖАЮ                    _______________________________                    (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку,                    пасада асобы, якая зацвердзiла                    акт)                    _______________________________                         (подпiс)                    _______________________________                          (дата)                 АКТ № ____   аб выдзяленнi да знiшчэння дакументальных матэрыялаў _______________                           (назва ўстановы, ____________________________________________________________________  у якой сабралiся матэрыялы, якiя не належаць далейшаму захоўванню) Экспертная камiсiя _________________________________________________                  (назва ўстановы) ў складзе старшынi _________________________________________________             (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, пасада) i членаў ___________________________________________________________          (прозвiшчы, iмёны, iмёны па бацьку, пасады) адабрала да знiшчэння нiжэйназваныя матэрыялы, якiя  не  маюць навукова-гiстарычнай каштоўнасцi i страцiлi практычнае значэнне.   -----T--------T----------------------T----------T---------T---------    ¦Гады  ¦Загалоўкi спраў    ¦     ¦     ¦    ¦дакумен-¦(групавыя або     ¦     ¦     ¦ № п/п¦тальных ¦iндывiдуальныя), нумар¦Тлумачэннi¦Колькасць¦Нумар    ¦матэрыя-¦iх па наменклатуры,  ¦     ¦спраў  ¦артыкулаў    ¦лаў   ¦вопiсу i гэтак далей ¦     ¦     ¦ -----+--------+----------------------+----------+---------+---------  1 ¦  2  ¦     3      ¦   4  ¦  5  ¦  6 -----+--------+----------------------+----------+---------+---------   Усяго спраў (лiчбамi або пропiсам) _________________________________ Дакументальныя матэрыялы здадзены для знiшчэння ў  кантору  па нарыхтоўцы другаснай сыравiны па накладной ад "___" _______ 200__ г.   Подпiсы: Старшыня экспертнай камiсii ____________________ Члены камiсii: _________________________________         _________________________________         _________________________________   ________________.    (дата)        _______________________  Дзяржаўная рэгiстрацыя.  Нумар: 2675/12.  Дата: 11.09.98 г.     

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10